Polityka prywatności

Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9 (dalej:”WiP”) reprezentowane przez Prezesa, jako Administrator Danych w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich użytkowników usług oferowanych i świadczonych przez WiP.

Szczególna dbałość przykładana jest przez WiP do ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa korzystania z usług WiP. Z tych względów WiP wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Z tych właśnie względów korzystanie z pełni usług oferowanych WiP wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu użytkownika, każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów.

Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności WiP prosimy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wiedza i Praktyka sp. z o. o.
ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa,
e-mail: cok@wip.pl,
tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00).

Rejestracja użytkowników i gromadzenie danych osobowych

W celu skorzystania z pełni usług oferowanych przez WiP, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli WiP. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z tą samą starannością

W formularzu rejestracyjnym (przedstawicielowi WiP) należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego użytkownika, w zależności od świadczonych usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie, lub wybierane przez użytkownika podczas rejestracji. WiP umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła danych teleadresowych w każdym momencie.

Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz opcjonalnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, WiP wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych użytkownika, a także o znanych WiP lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

- zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
- użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wiedza i Praktyka sp. z o. o.
ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa
e-mail: cok@wip.pl
tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00).

Powierzenie WiP danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od WiP lub reklamodawców współpracujących z WiP na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe przekazane WiP podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług droga elektroniczną przez WiP uniemożliwia Rejestrację oraz korzystanie z części usług świadczonych przez WiP oraz uniemożliwiać może rozpatrzenie reklamacji.

Dane osobowe użytkowników zebrane przez WiP na skutek świadczenia na ich rzecz usług, przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administratorem danych osobowych przekazanych WiP w ramach świadczenia przez nią usług jest WiP. Zbiór danych osobowych przekazanych WiP zgłaszany jest przez WiP Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Każdy kto przekaże WiP swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. WiP zapewnia możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie usług przez WiP. WiP może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec WiP z tytułu świadczenia na jego rzecz niektórych usług określonych jako płatne lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

WiP chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze WiP, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników WiP zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.